بررسي تأثير مديريت استراتژيك منابع انساني بر عملكرد مالي شركت ها در بورس تهران


چكيده
در محيط پرچالش هزار ة جديد ، در عرص ة رقابت ميان سازمان ها و شركت ها، يكي از مؤلفه ها ي
افزايش دهندة موفقيت براي سازمان ها، متمركزشدن بر وظيفة مديريت استراتژيك منابع انساني است. كنترل منابع
(مانند منابع فيزيكي، سازماني، اطلاعاتي و انساني)، مزيت رقابتي را نصيب سازمان م ي كند . در اين ميان ، منابع
انساني به دليل محدوديت آن و منابع اطلاعاتي به دليل اهميت آن در تصميم گيري درست، از اهميت بيشتري
برخوردار هستند. پيامدهاي مديريت استراتژيك منابع انساني در بخش ها ي مختلف جهان در پژوهش هاي
مختلف بررسي و ارزيابي شده است. عمق اجراي مديريت استراتژيك منابع انساني به بهره وري و عملكرد
سازمان ها منجر مي شود.
هدف پژوهش فوق، بررسي رابطة مديريت استراتژيك منابع انساني و عملكرد مالي شركت هاي حاضر در
بازار بورس تهران است و به اين مسئله مي پردازد كه آيا بين نوع روش به كاررفته در مديريت منابع انساني و
عملكرد مالي شركت رابطه اي هست؟ براي تحليل داده ها از شيوه هاي آمار توص يفي (پيمايشي ) و استنباطي از
استفاده شده است. روش استفاده شده در اين پژوهش توصيف ي است و نتيج ة پژوهش نشان spss نرم افزار
مي دهد، سازمان هايي كه نوعي استراتژي هاي منابع انساني، هم رديف با استراتژي رقابتي خويش به كار گرفته اند
(نوآوري در محصول/ تسهيل سازي، كاهش هزينه/ بهره گي ري) عملكرد ي متما يز از شركت ها يي كه اي ن
سياست را پيش نگرفته اند، دارند.

  انتشار : ۱۷ بهمن ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 256

دیدگاه های کاربران (0)

جهت سفارش پاورپوینت با آیدی تلگرام atilla93@ در تماس باشید.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما