بررسي تأثير مديريت استراتژيك منابع انساني بر عملكرد مالي شركت ها در بورس تهران

چكيدهدر محيط پرچالش هزار ة جديد ، در عرص ة رقابت ميان سازمان ها و شركت ها، يكي از مؤلفه ها يافزايش دهندة موفقيت براي سازمان ها، متمركزشدن بر وظيفة مديريت استراتژيك منابع انساني است. كنترل منابع(مانند منابع فيزيكي، سازماني، اطلاعاتي و انساني)، مزيت رقابتي را نصيب سازمان م ي كند . در اين ميان ، منابعانساني به دليل محدوديت آن و منابع ...


جهت سفارش پاورپوینت با آیدی تلگرام atilla93@ در تماس باشید.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما